Harrundersøkelser i Renaelva

Forsvaret har etablert seg på begge sider av Renaelva. Leopardbrua er bygget og skal knytte Rena Leir og Regionfelt Østlandet sammen. Men å kjøre over ei bru er ikke den eneste måten leopardtanks og andre militære kjøretøyer å komme til Regionfeltet på: Det skal også bygges fire brede ”veier” under vann i elva der tanks og annet, tungt materiell skal øve på å krysse elva, såkalte OVAS-traseer.

 

Forsker og prosjektansvarlig for harrprosjektet, Jon Museth, ser utover Renaelva fra Leopardbrua.

 

Det største problemet med traseene er at de skal bygges på det som antagelig er de beste gyteplassene for harr i hele Renaelva. Ørreten bruker også områdene til gyting. Forsvaret har sagt at de ikke skal øve i området når harr og ørret gyter. Da blir det viktig å vite når harr og ørret gyter og i hvilken grad fisken blir forstyrret av forskjellige typer militær båttrafikk.

 

Hurtiggående militærbåt i Rena like under Leopardbrua.

 

Derfor har 17 litt større harr blitt radiomerket for å finne ut når de gyter, hvor lenge gytinga foregår og i hvilken grad gytende harr blir forstyrret av motorisert ferdsel på og i elva. Dette prosjektet blir ledet av forsker Jon Museth fra NINA med hjelp av studenter fra Evenstad og Olav Berge og andre fra settefiskeanlegget på Evenstad.

 


Peileapparat som logger dataene fra de 17 radiomerkede harrene.

 

Harrene har blitt merket med utvendige radiosendere, og to studenter fra Evenstad har peilet harrene 4 ganger i døgnet. Harren begynner å gyte når vanntemperaturen er rundt 4 grader, og gytinga fortsetter i ca 4 uker framover. Når de peiler kan de ved hjelp av signalene se forskjell på aktive og passiver perioder over tid, vannstand, vanntemperatur, lysintensitet, osv.
 

 
Flåte drevet av to vannjetmotorer
 

Når jeg tok bildene var Forsvaret i aktivitet med en hurtiggående motorbåt, og det kom også ei flåte tøffende drevet av to vannjetmotorer. Harrene var peilet på slik at de visste akkurat hvor de sto like før Forsvaret kom med båtene sine. Så ble de peilet mens den motoriserte ferdselen foregikk, og så ble de detaljpeilet like etter av den motoriserte ferdselen var over. Når det gjelder motorisert ferdsel kan man kanskje spørre seg om hvor relevant båtferdsel er kontra tunge leopard-tanks med bunnkontakt med beltene. Men dette er så godt det er mulig å gjøre det.

 

Olav Berge detaljpeiler harrene like etter at den militære båttrafikken har sluttet. Den nøyaktige posisjonen avmerkes med GPS. På venstre side av bildet ser du at det er  hugget ei lysning ned til elva. Dette skal være veien ned til en av OVAS traseene. Den går direkte over og vil ødelegge en av gyteplassene for harr.
 

Disse undersøkelsene vil komme som en foreløpig rapport i august og som en ferdig rapport mot slutten av året.