Geologiske kart som fiskeguide 
For at det skal være godt med ørret, harr, sik eller røye i et vann eller vassdrag må de ha nok mat. Fiskens næringsdyr som vårfluer, døgnfluer, steinfluer, fjærmygg, osv. er avhengig av god vannkvalitet for å trives. Og god vannkvalitet er avhengig av berggrunnen, geologien. Det er ikke i alle steder i Hedmark vi har en berggrunn som gir god vannkvalitet. Jeg veit om flere MEGET interessante vann som på grunn av geologien er MEGET interessante. De ligger i det som kan betegnes som fattig berggrunn, altså bergarter som avgir lite næringsstoffer til vann (et eksempel på en slik bergart er gneis). Men i slike bergarter kan det ligge mindre områder med for eksempel gabbro, kalkstein eller skifer. Dette er bergarter og løsmasser som avgir verdifulle stoffer og gir god vannkvalitet og MEGET interessante vann og vassdrag.

Det finnes mange geologiske kart over Hedmark og Østerdalen utgitt av Norges Geologiske Undersøkelse. Det er også utgitt forskjellig interessant geologisk litteratur. Det høres kanskje sært ut, men en bok som Kalkstensforekomster i de Sør-Østerdalske dalfører er faktisk meget interessant. Ikke bare med tanke på fiske, men fordi kalkområder gir den rikeste floraen. 

Geological maps as fishing guides 
Geological maps can give you a good indication where to find good water qulaity. Gabbro, slate and marble gives much better waterquality than gneiss. Mayflies, stoneflies, caddisflies, midges, etc, can be found in greater quantity where the waterquality is good. And a rich insect life gives a lot of trout, grayling, white fish or arctic char.


Back to homepage: www.glommaguiden.com