Rødsbrua vil markere nordgrensa for hvor langt militære, vannbaserte øvelser skal forekomme i selve Rena. For å skåne Rena fra endel av øvelsesaktiviteten vil også Glomma taes i bruk:

Type aktivitet og omfang:
Båt: 1 – 8 båter. 
Antall dager: 40.  
Tidsrom: Apr, mai, juni, okt.
Ferge: 1 ferje + 2 båter. 
Antall dager: 15. 
Tidsrom: Mars, mai, okt.
Dykking: 2 – 10 dykkere + 1 – 2 båter. 
Antall dager: 30. 
Tidsrom: Mai, juni, sept.

Omfanget av aktiviteten antas å representere det årlige snittet over 10 år. Det må likevel påregnes dobling i den beskrevne aktiviteten enkelte år. Øvelser i forbindelse med uforutsette oppdrag til internasjonal tjeneste kommer i tillegg. Det er ikke ønskelig fra Forsvarets side å bestemme aktivitetsfrie perioder.

Det vil unntaksvis være aktivitet i Rena elv og Glomma samtidig, maks 30 døgn i året.

Da Glomma skal benyttes til trening og ikke større øvelser kan det medføre aktivitet i fellesferien. Begrensing i aktivitet kan kun aksepteres dersom det er åpent for bruk i Rena elv i samme periode.

Døgnfordeling: 70% dagtid, 20% kveld, 10% natt og 10% helg.

I følge antatt aktivitetsplan (høst 2003) vil det være aktivitetsfri periode i juli og siste del av august. Størst aktivitet vil være i april-juni og september.

Område for aktivitet:
Nord for Glommabrua (gangbru Rena sentrum – Rena leir): 20%.
Mellom Glommabrua og kommunegrensa Åmot/Elverum (Litt syd for Borregårdsvelta): 70%.
Sør for kommunegrensa Åmot/Elverum: 10%.

Behov for å anlegge permanent utkjøringsrampe/slip og brygge 5 – 7 m lang. Planert grusplass i bakkant av brygga på ca 20x7 m. Ved steinbunn er det et krav om minimum 1 m dybde. Ved saule eller sandbunn bør dybden være nærmere 2 m. Området må være isfritt om vinteren.

Primært ønske for etablering av brygge, slip og plass er Nesvangen, eller så nær leieren som mulig. Men Åmot kommune ønsker ikke dette pga ”1000-årsstedet. Kommunen ønsker lokalisering nord for Nesvangen i Glomma eller nord-øst for Nesvangen i Rena elv (men siden anlegget må ligge i et isfritt område om vinteren så gir lokaliseringa seg selv).

Dette er sånn noenlunde direkte avskrift  fra forskjellige militære dokumenter. Hvis det nå blir så galt at Forsvaret begynner med øvelsesaktivitet i Rena bør vi sportsfiskere hilse planene om at en del av øvelsene kan foregå i Glomma. Hvis Forsvaret i størst mulig grad bruker Glomma syd for veibrua over Glomma ved Rena og nord for hengebrua ved Åsta vil det være et lavt konfliktsnivå overfor sportsfiskere. Mellom gangbrua og veibrua samt nord for gangbrua og syd for hengebrua ved Åsta vil det være et mye høyere konfliktnivå.

Det er å håpe at Forsvaret vil finne ut at det å øve i Glomma er egentlig OK og at de vil bruke Glomma så mye som overhode mulig til øvelsesaktiviteten sin slik at konfliktsnivået forbundet med Forsvarets aktiviteter i Åmot blir lavest mulig.

RENAELVA

Som du forhåpentligvis har fått med deg hvis du har fulgt med på dette nettstedet vil Forsvaret begynne med militær øvelsesaktivitet i Renaelva. Du kan jo sjekke teksten til en del gamle bilder. Opprinnelig – i dokumentene som lå til grunn for Stortingets beslutning om at Rena Leir skulle etableres i Åmot – sto det at det skulle være en vernesone langs Renaelva slik at elva skulle fredes for militær aktivitet. Så går det noen år og man fant ut at man skal bygge et GIGANTISK militært øvingsområde langs østsiden av Rena/storsjøen – Regionfelt Østlandet. Selv om det opprinnelig ble sagt fra Forsvarets side at det ikke var noen som helst sammenheng mellom etableringen av Regionfeltet og Rena leir, ble dette nå forandret til jamen dere måtte jo skjønne – det lå jo i kortene! Og denne taktikken fra Forsvarets side har vi sett gang på gang: Det er lettere å få tilgivelse enn tillatelse!!

Rena Leir med Rødsmoen og det kommende Regionfeltet vil bli et gigangisk, topp moderne, rasjonelt og økonomisk militærkompleks. De har plass til mange. Så Ingeniørvåpnet ble flyttet til Rena Leir. Og militære ingeniører har behov for å øve i vann. Vann = Renaelva. Med militærkomplekset Rena Leir/Rødsmoen på vestsiden av elva, Regionfelt Østlandet på østsiden og sivile Renaelva i midten så er det duket for problemer. Elva er jo dette ypperlig egnet til å trene på å krysse elver slik at man kan komme seg fra den ene siden til den andre. Det ble besluttet å lage et OVAS-anlegg (OVAS er en militær forkortelse for oversettelse over vassdrag). OVAS-anlegget vil bestå av 4 traseer, hver med en bredde på ca 10 m. Det vil være 150 – 200 m mellom dem. Anlegget blir altså ca i km langt. Det vil bli behov for å utbedre kantsonen og elvebunnen. Det vil også bli bygget ei permanent bru i forbindelse med anlegget. Grovt sett foreligger det to alternativer for OVAS-anlegget. OVAS nord som grovt sett går fra 1 km syd for Rødsbrua og sydover. OVAS syd går fra utløpet av Søndre Osa til Holmbo Camping. Det er etter all sansynlighet alternativ nord som blir valgt. OVAS-øvelsene vil foregå i fiskens gyte/klekkeperioder.

Ingeniørvåpnets broskole (Broskolen) vil bli anlagt helt sør i Løpsjøen. Ingeniører og dykkere vil bruke Løpsjøen til øvelsesformål (dykkere, båter, ferger og bruer) hele året. De skal også få lov til å øve i selve Rena opp til Rødsbrua.
Rena, fra Storsjøen til der den renner ut i Glomma er ca 31,7 km lang. Med de planene som nå foreligger vil ca 9,5 km av Rena bli tatt i bruk til vannbasert,Militær øvelsesaktivitet. I et nyhetsbrev fra Forsvarsbygg fra desember 2003 unntar de Løpsjøen fra Rena-vassdraget og sier at kun 6% av elva skal brukes til vannbasert, militær øvelsesaktivitet. 6% ser mye finere ut enn 28% som er den faktiske delen av Rena-vassdraget som vil bli berørt.

Med alt det som har skjedd av forandringer siden Storstingsvedtaket burde det komme en konsekvensutredning for Rena slik at man kan se ting i sammenheng. En slik konsekvensutredning foreligger ikke.

FRAMTIDA

Det er noe jeg er redd for når det gjelder Rena. Hvilke behov for vannbaserte øvelser vil Forsvaret få i framtida? Hvilke nye militære avdelinger blir flyttet til Rena Leir? Hvor store utenlandske avdelinger vil benytte seg av de gigantiske militæranleggene i framtida? Det siste jeg hørte var på radio’n i dag der våre NATO-partnere USA og Nederland ønsker å bruke anleggene.

Framtida for Rena ser mørk ut. Forsvaret veit jo hva de vil ha og hvordan de skal gå fram for å få det. Stor militær aktivitet i og ved elva vil STERKT forringe villmarkspreget og Rena som en attraktiv fiske-elv og Åmots største turistattraksjon vil bli ødelagt.

forrige bilde – neste bilde


Til hovedsiden: www.glommaguiden.com