Utarming av artsmangfoldet
En ny rapport fra NIVA slår fast at i Norge er artsmangfoldet av vannplanter er reduser til omtrent det halve i sure vann og vassdrag. Dette er dramatisk, tenk hvilken oppstand det hadde blitt om 50 % av alle planter og trær som vokser på land hadde forsvunnet!! Rapporten angir surhetstoleranse for 389 arter av vannvegetasjon. Rapporten bygger på nesten 800 prøver av fastsittende alger, nesten 1000 prøver av planteplankton fra sjøer, vannplanter i 300 sjøer, og nesten 600 prøver av moser og makrofytter fra elver. Problemet er størst på sør- og den sørvestlige delen av Vestlandet.

Når vannet forsures forsvinner følsomme plantearter, noe som gir ypperlige forhold for færre og få, tolerante arter. Resultatet blir at vi får store områder med få plantearter. Grensa går ved en pH på 6,3. Dessverre har man dårlig med historiske data for hva som faktisk finnes av plantearter i ferskvann. Når man ikke vet hva man har vil man aldri få vite hva man mister. Utarmingen av dyre- og plantearter er et av de helt store problemene verden står overfor i dag. Morgendagens klode blir en fattigere klode.

Planter og palnteplankton er grunnlaget for alt liv i vannet. Jeg har aldri sett på meg sjøl som spesielt glup, men man behøver neppe være rocket scientist for å forstå at en reduksjon av artsmangfoldet av akvatiske planter og planteplankton vil gå utover dyreliv som vanninsekter og fisk.

 


Til hovedsiden: www.glommaguiden.com