Elfiske på OVAS-traseene

Når NVE ga tillatelse til bygging av OVAS-traseene i Renaelva, ble det gitt pålegg om biologiske undersøkelser for å dokumentere eventuelle skadevirkninger og utviklingen av elva. Det er gitt tillatelse til å bygge totalt 4 traseer - 2 traseer er allerede bygget, 2 traseer står igjen å bygge. Så lenge Forsvaret har fått tillatelse til å bygge 4 traseer kan de også bygge de 2 siste traseene. Heldigvis er det enda ikke gjort, og vi får håpe at de dokumenterte skadevirkningene fra de 2 traseene som allerede er bygget vil hindre den resterende utbyggingen.

De 2 traseene som er bygget ligger på dokumenterte gytegrunner for ørret og harr. Man behøver ikke være rocket-engineer for å forstå at det å legge ei brei steinfylling over gytegrunner vil være lite gunstig for gytende fisk. Det finstemte økosystemet som gjør at ørret og harr gyter på strekninga har blitt forandret og forandringen kan ødelegge gyteforholdene fullstendig. Gode gytemuligheter gir mye villfisk, og det er villfisk som er mest verdifull. Det er ikke bare å pøse på med finneklippet "settefisk-forurensing" fra oppdrettsanlegg!
 
 
Det er gjort biologiske undersøkelser (bla.a. med radiomerket fisk) før bygginga av de traseene som er bygget. De undersøkelsene som gjøres i disse dager er en del av et femårig overvåkingsprosjekt for å undersøke eventuelle forandringer.

Forskerne vil prøve å finne fram til gode måter å overvåke fiskebestandene på. I den forbindelse er det hyret inn fiskebiologene Mikael Karlstein, Jerry Boberg og Anders Hedlund fra Älvdalens Utbildingscentrum fra Sverige som disponerer en spesialbygd båt for el-fiske i elver.

 
 
I bakgrunnen ser du veien ned til den søndre OVAS-trasseen. Resultatet fra el-fisket viste at det står godt med fisk på OVAS-traseen. Noe som ikke er overraskende siden steinfyllinga har skapt nye standsplasser. Nye standplasser er tilsynelatende positivt for oss sportsfiskere. Men det denne saken gjelder er ikke standplasser for fisk men GYTEGRUNNER - UTEN GYTEGRUNNER INGEN GYTENDE VILLFISK!!
 
 
Fisken fanges med hov og slippes i en tank med friskt, strømmende vann. Det har blitt fanget ørret, harr, sik, abbor, lake ørkyte, steinsmett, og gjedde.
 
 
Båten drives med en imponerende 150 hk vannjetmotor. Det var litt problemer på de grunneste områdene, men båten kan ta seg fram på forbausende grunt vann. Men svenskene mente at bunnforhold og strømhastighet på de 2 - 3 kilometerne de undersøkte ikke var perfekte for verken båt eller  utstyret de brukte.
 
 
All fisk med fettfinne blir merket med et blått floymerke. Hvis du får en ørret, harr eller sik med et blått merke under ryggfinna, skal du notere nummeret før du slipper fisken ut igjen. Mail nummeret og fangststed til Fylkesmannen i Hedmark.
 
 
 
Fisken blir målt og veid.
 
 
Alle dataene blir notert i en logg, og det skal lages en rapport fra fisket.
 
 
Det ble tatt noen få settefisk. Det er enkelt å skille en settefisk fra villfisk ved at fettfinna er klippet vekk. Settefisk har også ofte deformerte finner og hode. Jeg er ikke fornøyd hvis mindreverdig settefisk er det vi må fiske etter i Rena i framtida!!
 
 
De aller fleste ørretene som ble fanget var heldigvis villfisk slik som dette flotte eksemplaret.

Jeg merker med meg selv at jeg får "negative strømninger" når jeg tenker på Renaelvas framtid. Når Rena Leir, som ligger på vestsiden av elva, ble anlagt, var et av kravene til Forsvaret at det skulle være en fredningssone på 100 meter langs hele elva, og selve elva skulle ikke røres. Det var heller ikke noen sammenheng mellom Rena Leir og en eventuell bygging av et nytt, gigantisk Regionfelt slik at Forsvaret kunne trene på gårsdagens krigføring.

 Se på de faktiske forholdene i dag: Regionfelt Østlandet er anlagt, Leopardbrua er bygget i Renaelva, 2 OVAS-traseer er bygget og Forsvaret har tillatelse til å bygge 2 til, og vi opplever stadig ulovlig, militær villmannskjøring oppover elva. Forsvaret har så langt fått det akkurat som de ville og det vil de også få i framtida.

Jeg fikk denne pressemeldinga fra Qvenild:

                                                                                               Hamar 2008-11-20

 UNDERSØKELSER AV ØRRETENS GYTING I RENA ELV HØSTEN 2008

 Fylkesmannen, NVE og Forsvarsbygg har blitt enige om at ytterligere undersøkelser av fiskens gyting i Rena elv skal gjennomføres i 2009. Videre utbygging av OVAS-anlegget utsettes og tar tidligst til vinteren 2010. Undersøkelsene vil gi et bedre grunnlag for å vurdere effekter på gyteaktivitet og bestandsstørrelse.

 Bakgrunn

Forsvarsbygg fikk 12. juni 2007 innvilget konsesjon av NVE til å bygge fire terskler i forbindelse med OVAS-anleggene i Søndre Rena. To av tersklene ble bygget våren 2008. Fylkesmannen er delegert myndighet til å gi pålegg om naturforvaltningstiltak i henhold til punkt 4 i konsesjonsvilkårene. Pålegg om undersøkelser ble gitt Forsvarsbygg i brev av 31. mars 2008. Forsvarsbygg har inngått kontrakt med Norsk institutt for naturforskning (NINA) om et fem års undersøkelsesopplegg.

 Undersøkelser høsten 2008

NINA har i samsvar med Fylkesmannens pålegg høsten 2008 undersøkt ørretens bruk av OVAS-området. Funnene viser ingen gyteaktivitet i området der de to første tersklene er etablert. Heller ikke like ovenfor OVAS-anlegget, der det ikke har vært inngrep i elva, er det registrert gyting i høst. Høsten 2006 ble det registrert 30 gytegroper i OVAS-området.

 Sett på bakgrunn av gyteaktiviteten i området høsten 2006 er det overraskende at det ikke ble registrert noen form for aktivitet i området i høst. Et inngrep i et gyteområde med bygging av terskler er i seg selv et alvorlig inngrep, og må forventes å gi lokale konsekvenser. Anleggsarbeid og etablering av tersklene i OVAS kan være årsak til manglende gyteaktivitet. Gytebestandens størrelse og fiskens valg av gyteområder kan variere fra år til år. I tillegg er OVAS-området sterkt påvirket av vassdragsregulering (Rendalsoverføringen og Osa kraftverk).

 Videre undersøkelser

Visuelt framstår OVAS-området fortsatt som et egnet gyteområde med store grusområder som tilsynelatende er egnet til gyting. Etableringen av de to traseene kan ha ført til lokale endringer i vannhastighet og/eller en destabilisering av grusmassene i området. Videre undersøkelser er derfor nødvendig for å avdekke om endringene i fiskens bruk av området er permanent eller om området tas i bruk som gyteområde igjen, og om endringene får lokale følger for bestandsstørrelsen av ørret i området.

 I 2009 vil det være aktuelt å undersøke både harrens og ørretens gyting i området. I tillegg bør det foretas en kartlegging av ørretens bruk av gyteområder i hele Rena elv fra Storsjøen til Løpet. Dette vil gi viktig informasjon om gytebestandens størrelse i elva, samt den relative betydningen av gyteområdet i OVAS.

 Kontaktperson hos Fylkesmannen: Tore Qvenild, tore.qvenild@fmhe.no. Tlf 92415607.

Kontaktperson hos Forsvarsbygg: Are Vestli, are.vestli@forsvarsbygg.no. Tlf 99241748

Kontaktperson hos NV E-region øst: Arne Hamarsland, ath@nve.no Tlf. 97732939

Kontaktperson hos NINA: Jon Museth, jon.museth@nina.no. Tlf. 41313496.


Til hovedsiden: www.glommaguiden.com