Litt om forvarets planer og ønsker for Rena-elva

Bildet viser Rena-elva like nord for Løpsjøen en fredelig dag i begynnelsen av april.

Men framtida for deler av denne fantastiske elva er truet! På midten av 90-tallet ble Rena leir og Rødsmoen øvingsområde med en 1300 m lang flystripe anlagt, og Stortinget har vedtatt at det skal bygges et gigantisk 250.000 kvadratkilometer stort skyte- og øvingsfelt, Regionfelt Østlandet (RØ), på østsiden av Rena. I Stortingsmelding nr 45, "Forsvaret i endring" kan man lese at forsvaret nå ønsker å flytte en rekke avdelinger til området, som Hærens Innsatstyrke og Hærens oppfølgingsstyrke. Det vil også bli større aktivitet av jager- og herkulesfly i henhold til forsvarets ønsker om mer samtrening mellom bakke- og luftstyrker.

Det er også framsatt ønsker om å flytte Ingeniørvåpenet til kommunen. Og ingeniørvåpenet har et øvingsbehov som direkte vil berøre Rena-elva. I rapporten REGIONFELT ØSTLANDET, BESKRIVELSER AV OMRÅDER OG AKTIVITETER datert 15.02.01. er det et kart som viser de områdene forsvaret ønsker når det gjelder kryssing av Rena-elva. Det området som fra forsvarets side har 1. prioritet starter ca 1 km nord for Holmbo camping og strekker seg ca 3 km nordover til Kjølsetervelta syd for Brandstrømmen/Rødsbrua. Denne elvestrekningen er meget populær og god for fangst av stor ørret, harr og sik. Det skal bygges en ny, permanent bro, og Ingeniørvåpenet ønsker å øve på å bygge flytebroer samt kryssing av elv i dette området. Det foreligger også planer om å bygge en permanent bru ved km 13,05 på kart 26 i GLOMMAGUIDEN.

Kryssningsområdet i Løpsjøen (Se skravert felt i Løpsjøen på kart 25 i GLOMMAGUIDEN) som forsvaret fikk tildelt ved byggingen av Rena leir har nå fått 2. prioritet. Jeg tolker kartet i forsvarets rapport dithen at de ikke er interessert i kryssningsfeltet i Løpsjøen(med lavt konfliktnivå), men ønsker å trene på diverse "vannaktiviteter" i selve Rena-elva mellom Løpsjøen og Kjølsetervelta (kart 26 i GLOMMAGUIDEN: km 11,6 – 13,2). Dette området har et høyt konfliktnivå.

Det skal også foreligge planer om et vadested for leopard-tanks med grabb som skal trene på undervannsgraving!! Dette gravestedet skal være planlagt et eller annet sted nord for Løpsjøen, men dette er ikke omtalt eller avmerket i forsvarets rapport. Dette er noe forsvaret ikke har snakket for høyt om da de skjønner at ved å drive med undervannsgraving i Rena-elva har de virkelig stukket handa inn i vepsebolet!

Den 01.01.2001 trådte en ny vassdragslov lov i kraft: Lov 2000-11-24 nr 82: Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven). Formålet med loven er å sikre en samfunnsmessig forsvarig bruk og forvaltning av vassdrag. Den vil bli et nyttig virkemiddel mot alle som av og til opptrer som miljøsvin som entrepenører, kommuner, forsvaret, bønder eller folk som kvitter seg med søppel i vann og vassdrag.

I paragraf 8 i vannressursloven står det: Ingen må iverksette vassdragstiltak som kan være til nevneverdig skade eller ulempe for noen allmenne interesser i vassdraget eller sjøen, uten at det skjer i medhold av reglene i paragraf 12 eller 15 eller med konsesjon fra vassdragsmyndigheten.

I paragraf 23 står det: Hvis et vassdragstiltak kan volde vesentlige skader eller ulemper, skal det legges vekt på å utrede aktuelle alternativer som har en annen lokalisering, andre tekninske løsninger eller en annen utforming. Hvis tiltaket vil ha betydning for disponeringen av vassdraget for øvrig, skal det legges vekt på å klarlegge slike følger.

Vi må derfor kreve at det utredes alternativer til Rena-elva som øvingsområde. Det må kunne la seg gjøre å få til gode øvelsesområder i det kjempemessige Regionfelt Østlandet som etter all sannsynlighet blir anlagt. I stedet for 1. prioritetsområdet i Rena-elva nord for Holmbo bør 2. prioritetsområdet i Løpsjøen beholdes. Renaelva må IKKE røres!!

Det foregår altså en konsentrasjon av militære avdelinger i Åmot kommune, noe som ikke var forutsetningen fra Stortingets side da forsvaret etablerte seg i Åmot. Med all denne økte militære aktiviteten må vi kreve at det gjennomføres konsekvensutredninger i tråd med plan- og bygningslovens krav. Åmot kommune ønsker ikke noen konsekvensutredning da det vil hindre forsvarets planer, og kommunen virker ganske lunkne når det gjelder å engasjere seg for Rena-elva. Men Åmot Utmarkslag, ÅJFF og en rekke andre organisasjoner og privatpersoner jobber aktivt for å beskytte Rena-elva.

Undersøkelser viser at sportsfiskere hvert år legger igjen 12 – 15 millioner kroner i Åmot kommune, og Rena-elva er den største turistattraksjonen Åmot kommune har. Potensialet for utmarksinntekter for Åmot kommune antas å være i størrelsesorden 25 – 30 millioner kroner årlig. Og hva med de verdiene ved utmarka som ikke kan måles i penger? Dette burde ikke være mangel på gode argumenter for å bevare Rena-elva!

DU KAN GJØRE NOE MED DETTE!!! LA DIN STEMME BLI HØRT!!! Det er viktig at MANGE tar kontakt!!! Skriv høflige og saklige brev der du ber om at den unike Renaelva må "fredes" for all militær aktivitet og at det gjennomføres konsekvensutredninger i tråd med plan- of bygningslovens krav for hva den økte militære aktiviteten vil ha å si for Åmot kommune og i særdeleshet for Rena-elva. Du vil finne mange argumenter og poenger til brev her eller ellers her på glommaguiden.com.

Send brev til:

Åmot kommune
Torget 1
2450 Rena

Det kongelige forsvarsdepartement (FD)
Postboks 8126 Dep
0032 Oslo

Hedmark Fylkeskommune
Miljøvernavdelingen
Fylkeshuset
2325 Hamar

Direktoratet for naturforvaltning (DN)
7485 Trondheim

The river Rena
This picture shows a silent and peaceful part of the river Rena. This fantastic river is famous in Scandinavian for its heavy hatches of insects and big trout, grayling and white-fish. But the silence might be threatened: The Norwegian army hope to use a part of the river (km 11,6 – 13,2 on map 26 in the GLOMMAGUIDE) as training ground for building bridges and crossing with heavy tanks (plowing the river bottom).