Harr på gytegrunnen
Denne harren er på vei oppover Måsåbekken på Tangen ved Mjøsa for å gyte. På denne tiden av året går det opp harr kanskje i hver eneste bekk som renner ut i Mjøsa. Hver bekk har sin lokale harrstamme. Dessverre har bestanden gått kraftig tilbake i enkelte bekker. Selv om det nok foregår litt tyvfiske (til dels med snare eller ruser) i enkelte bekker, er det landbruket som er den store miljøsynderen. Mange bekker renner igjennom kulturlandskap med dyrka mark med avrenning av næringssalter. Men enda verre er det at enkelte bønder fremdeles bruker gytebekkene for å vanne åkerene sine. Dette har for eksempel skjedd i Gjøvikabekken på Stange. Her var det godt med harr fram til ca for 5 – 6 år siden.

I gytebekkene til Mjøsa går harren opp i bekkene fra litt etter isen går og utover i mai. Gytingen foregår når vanntemperaturen er ca 5 grader. 

Når harren gyter legger hannen seg inntil hunnen og vibrerer samtidig som han legger ryggfinna over hunnen og presser hunnen mot bunnen. Dette er noe jeg alltid har hatt lyst til å se, det var bare så synd at omtrent alle bildene jeg tok gikk ikke ble noe av pga. kamerafeil.

Kommunene som ligger lags Mjøsa MÅ ta bedre vare på gytebekkene sine. Jeg behøver ikke være synsk når jeg påstår at sportsfisket etter laksefisk i innlandet bare vil bli mer og mer populært i årene som kommer. Da er det viktig at vi tar vare på de gytemulighetene som finnes.

I Glomma og Rena gyter harren i den siste halvdelen av mai når vanntemperaturen har blitt 5 - 6 grader. I motsetning til ørreten går ikke harren opp i sidevassdragene for å gyte, men den bruker selve Glomma og Rena.

Spawning grayling
This nice grayling was on his or hers way to spawn in a little river entering the big lake Mjøsa 30 kilometers east of Elverum. In the rivers Glomma and Rena the grayling use tha main rivers to spawn in the last part of May.