Grunnboring i Rena
I forbindelse med Forsvarets planer om å ta Renaelva i bruk til øvelsesformål har det i denne uka blitt foretatt grunnboringer på forskjellige steder der det er planer om å bygge bor og lage traseer for å krysse elva.  Det er altså Ingeniørvåpnet og Forsvarets broskole som er planlagt etablert ved den søndre del av Løpsjøen og som må ha vannbaserte øvingsmuligheter. De n19. juni behandlet kommunestyret i Åmot reguleringsplanen for broskolen. Kommunestyret avviste planen!! Vedtaket betyr at Forsvaret IKKE får starte utbygging og trening i Renaelva før Rena kan vurderes under ett. Forsvarsbyggs representanter forlot kommunestyresalen umiddelbart etter at vedtaket ble fattet. Det er kanskje grunn til å tro at de ikke var helt fornøyde!

Når det skal foretas utbygginger så ligger det en planprosess forut for eventuelle beslutninger. Da skal det foreligge plantegninger for hvor og hvordan utbyggingen skal skje, og det skal eventuelt gjøres undersøkelser for å belyse eventuelle negative konsekvenser. Alle skal kunne komme med kritikk og synspunkter. Det er slik demokratiet skal fungere. I forbindelse med etableringen av skytefeltet Regionfelt Østlandet på østsiden av Renaelva vil det bli mye bråk. Dette er værst for de fastboende, men også for oss fisketurister. Åmot kommune mente at de hadde et felles opplegg om støyberegning med Forsvaret. Men da Forsvarsbygg sendte søknaden om utslippstillatelse om støy til SFT i fjor høst, bygde støydelen på helt nye og lite prøvde beregningsmetoder. Beregningsmetoder som altså var noe annet enn det de hadde kommet fram til under samtaler med Åmot kommune. Alle kommuner er lovpålagt å regulere støy i planarbeidet. Åmot kommune mener at det ikke går an først å pålegge  kommunene lover for i neste omgang å si at dette kan man ikke ta hensyn til. Det er kommunen som har ansvaret for innbyggerne i kommunen, og da må de også ha myndigheten. Ordfører Gundersen sier at hvis Åmot kommune ikke selv får sette krav til hva innbyggerne må tåle av militær støy fra Regionfelt Østlandet, får staten ta over planarbeidet og ansvaret selv!!

Her er en liten godbit til slutt (hvis den er sann): I plandokumentene for Broskolen er det tegnet inn der de skal bygge bro og øve på å krysse elva. Det er avtegnet en fast bro. MEN NÅ SKAL DET VISSTNOK FORELIGGE PLANER OM Å BYGGE TO BROER!! Hvis dette medfører riktighet så er det jo helt bånn i bøtta. Hva er vitsen med planprosesser hvis man først har behandlet og godtatt en kommuneplan, for så å gjøre STORE forandringer når utbyggingen skal starte?? Forsvaret har blitt en stat i staten som hever seg over lover og de demokratiske spillereglene som gjelder i samfunnet!!!!!

Forrige bilde – neste bilde


Back to homepage: www.glommaguiden.com